คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตสาขาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม Service Design Workshop หัวข้อ “Future Forward”
        ตัวแทนนิสิตสาขาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Service Design  Workshop ภายใต้หัวข้อ “Future Forward” จัดโดย Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ TCDC กรุงเทพฯ  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ในงาน Bangkok Design Week 2020 เมื่อวันที 4- 8 มีนาคม. 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Function Room, TCDC Bangkok 


จำนวนผู้อ่าน 20 คน