คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

Big Cleaning Day 2018
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Big Cleaning Day 2018 เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดคณะฯ และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนิสิตในการช่วยกันรักษาความสะอาดและร่วมกันทำความสะอาดคณะฯปีละครั้ง ปีนี้จัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 13 คน