คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 (ครั้งที่1)
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดือนมกราคม 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1.จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์,โรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  2.จังหวัดพิจิตร ได้แก่ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม,โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและโรงเรียนปากทาง 3.จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ โรงเรียนอุดมดรุณีและโรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม รวมทั้งหมด 8 โรงเรียน เพื่อแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้นักเรียนได้ทราบและทำความรู้จักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มากยิ่งขึ้น


จำนวนผู้อ่าน 17 คน