คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 1
       สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนผ่านการทำงานจริงและการทำงานเป็นทีม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทัศนศิลป์และเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์สู่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ชมผลงานงานศิลปะ และดนตรี การแสดงสาธิต Workshop ทางด้านศิลปะ การออกร้านของทำมือ ร้านอาหารเครื่องดื่ม และจัดกิจกรรมการบริการวิชาการต่างๆ เช่น การสอนการทำเครื่องปั้นดินเผา การสอนวาดรูป การสอนทำภาพพิมพ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังให้นิสิตผลิตผลงานของทำมือเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลที่มาร่วมงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ณ ลานกิจกรรมศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 20 คน