คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปะและการออกแบบชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City
        ดร.สุธิดา มาอ่อน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการนิทรรศการศิลปะและการออกแบบชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งทีมคณาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี และการเขียนบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านบวกของจังหวัดปัตตานี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยศิลปินอิสระและอาจารย์ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษาจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจำนวน 81 ราย การจัดโครงการในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในวงการศิลปะระดับประเทศต่อไป   เมื่อวันที่ 19-22 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้อ่าน 17 คน