คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ร่วมสอนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
       คณาจารย์และนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าร่วมโครงการศิลปะสร้างสรรค์เสริมสร้างจินตนาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  นำโดยอาจารย์พัชรวัฒน์  สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ,ดร.วราภรณ์ มามี เป็นวิทยากรบรรยายการสอนศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  โดยมีนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม workshop ให้นักเรียนได้พับกระดาษระบายสีตามคำสุภาษิต ทำให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะ  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 


จำนวนผู้อ่าน 22 คน