คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการ Newton Fund Southeast Asia Regional Researcher Links Workshop : ‘Flood resilient planning strategies for cultural heritage in Southeast Asia: SEA’
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ Lincoln School of Design : สหาราชอาณาจักร และ Center of Regional and Urban Studies, Vietnam : ประเทศเวียดนาม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ Newton Fund Southeast Asia Regional Researcher Links Workshop โดยผศ.ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนจาก Newton Fund, the British Council, and the Thailand Research Fund ในหัวข้อ Flood Resilient Planning Strategies for Cultural Heritage in Southeast Asia จัดเมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ IBIS Bangkok Riverside Hotel กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 68 คน