คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ


 • 19 กันยายน 2538
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสถาปนิกต่อชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ดำริที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เพื่อทำหน้าที่ยกร่างหลักสูตร จัดทำแผนการสอน ตลอดจนให้ข้อเสนอ แนะ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
 • 7 ธันวาคม 2538
  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (2535-2539)
 • 17 กุมภาพันธ์ 2539
  สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความเห็นชอบบรรจุหลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (2535-2539) พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยในระยะเริ่มต้น ให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวะกรรมโยธา คณะวิศวะกรรมศาสตร์
 • ปีการศึกษา 2539
  คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2539
 • 1 ตุลาคม 2544
  สาขาสถาปัตยกรรม ได้รับการยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ สำนักเลขานุการคณะฯ ภาควิชาสถาปัตยกรรม และศูนย์บริการวิชาชีพ
 • 1 ตุลาคม 2546
  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติอนุมัติให้โอนย้ายสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาสังกัดอยู่กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ปัจจุบัน
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา
  • 1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 2) หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
   • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม
   • สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป
  • 3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 4) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  • 5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • 6) หลักสูตรศิลปะกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ