คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนิสิต


คู่มือการเรียนออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร แนะนำ 3 ระบบที่ใช้สำหรับการเรียน Online

แนะนำบริการด้าน IT สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ตารางการเข้าเรียนออนไลน์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชั่น
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
code ของคลาสที่ตั้งไว้ของรายวิชา อาจารย์
2 701234 โครงสร้างและระบบอาคาร 2 Construction and Building System II Google Classroom, Thaimooc /Zoom 5vtzoyg
2 701241 Tropical Architecture ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
701316 Architectural Design Studio IV ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์
3 701326 การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับสถาปนิก Communicative English for Architects Google Classroom 4xmkwbi
3 701336 โครงสร้างและระบบอาคาร4 Construction and Building System IV Google Classroom Class code : o4wxoth
3 701343 การสำรวจ การวางผังบริเวณ และภูมิสถาปัตยกรรม Survey, Site Planning and Landscape Architecture Google Classroom 6zuqcgu
3 701344 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Architecture and Sustainable Development Google Classroom yww5zo7
3 701345 Advance Computer in Architecture g1 อาจารย์ธนสาร ช่างนาวา
3 701345 Advance Computer in Architecture g2 อาจารย์ธนสาร ช่างนาวา
4 701418 Architectural Design for Sustainability III ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
4 701438 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา Environmental Engineering and Ecological System Google Classroom s6ug7cx
4 701446 การวางผังและการออกแบบชุมชนเมือง Urban Planning and Design Microsoft team 8ebhuw4
4 701451 การจัดทำและประเมินโครงการทางสถาปัตยกรรม Architectural Programming and Assessment Google Classroom, Microsoft team 5rpifml
4 701462 Advance Computer in Architecture นายธีรัช จรัสกำจรกูล
4 701463 Building Technology Experiment ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์
4 701464 Real Estate Development รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
4 701475 การออกเเบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ Wetland Architecture Design Microsoft team b9lw8yl
5 701555 สหกิจศึกษา Co-operative Education Google Classroom 4uuwuad
5 701555 สหกิจศึกษา Co-operative Education Google Classroom 4uuwuad
5 701598 การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม Architectural Program Analysis Google Classroom, Microsoft team, ZOOM lfly27m

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชั่น
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
code ของคลาสที่ตั้งไว้ของรายวิชา อาจารย์
1 704121 Drawing ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
1 704122 Composition of Arts ผศ.ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร
1 704161 Computer Graphic นางสาวณิชากร เกิดเปี่ยม
2 704215 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต Materials and Methods Google Classroom, Google Meet agnuvjf
2 704231 ออกแบบผลิตภัณฑ์1 Product design1 Meet 704231
2 704241 ออกแบบบรรจุภัณฑ์1 Package design1 Microsoft team
3 704313 Aesthetics ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ
3 704333 Product Design III นายศุภเดช หิมะมาน
3 704335 Textile and Fashion Design นายชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์
3 704336 ออกแบบเครื่องประดับ Jewelry design Meet 704336
3 704337 Furniture Design ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ
3 704339 Batik Design g1 ผศ.ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร
3 704339 Batik Design g2 ผศ.ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร
3 704343 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 Packaging Design lll Google Classroom, Meet 55icr5y
3 704345 เทคโนโลยีการบรรจุและขนส่ง Packaging Technology and Transportation Google Classroom, Meet hozjvla
3 704345 Packaging Technology and Transportation ผศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
3 704354 Fundamental Design ผศ.ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร
3 704355 การออกแบบงานพิมพ์ Print Design Google Classroom, Meet vunxhfy
3 704356 Creative Photography ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
3 704356 ถ่ายภาพสร้างสรรค์​ Creative Photography Meet 704356
4 704482 สหกิจศึกษา Co-operative Education Google Classroom, Meet 2ye3hxj
4 704484 Independent Study ผศ.ดร.จรัญญา พหลเทพ

สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชั่น
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
code ของคลาสที่ตั้งไว้ของรายวิชา อาจารย์
3 703322 ระบบป้ายสัญลักษณ์ Signage Systems Microsoft team qx3ugj2
3 703323 New Media Design ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา อินทราลักษณ์
3 703331 Character Design for Animation นายชวลิต ดวงอุทา
3 703332 Three Dimensional Animation นายชวลิต ดวงอุทา
3 703333 เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว Visual Effects for Animation Microsoft team vfx703333
4 703481 Independent Study ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา อินทราลักษณ์

สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ แอพพลิเคชั่น
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
code ของคลาสที่ตั้งไว้ของรายวิชา อาจารย์
1 704121 Drawing ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
1 704122 Composition of Arts รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
1 707123 Basic Visual Art 1 ผศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี
2 707225 Visual Art Drawing 2 นายฐิติ สมบูรณ์เอนก
2 707226 Creative Composition of Art 2 นายไกรสิงห์ สุดสงวน
2 707227 Basic Visual Art 3 รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
2 707242 Sculpture 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน
3 707314 History of Eastern Art นางสุธิดา มาอ่อน
3 707326 Computer Graphic for Visual Art นายฐิติ สมบูรณ์เอนก
3 707332 Painting 2 ผศ.ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์
3 707352 Printmaking 2 นายศรัณย์ โลหุตางกูร
3 707361 Textile Art ดร.จตุพร เกิดพิบูลย์
3 707362 Basic Ceramic g1 นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์
3 707362 Basic Ceramic g2 นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์
3 707362 Basic Ceramic g3 นายลัคนา วงศ์สวัสดิ์
3 707363 Metal Art ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มาอ่อน
3 707365 Thai Traditional Art นายอาคม ทองโปร่ง
3 707366 Art Criticism นางสุธิดา มาอ่อน
4 707472 Independent Study นายฐิติ สมบูรณ์เอนก