Social
ถาปัตย์ มอนอ
ถาปัตย์ มอนอ
สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สโมสรนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ชีวิตในมหาวิทยาลัย

การเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นจะใช้เวลาในการเรียนต่างกันตามแต่ละหลักสูตร โดยสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จะใช้เวลาในการเรียน 5 ปี สำหรับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จะใช้เวลาเรียน 4 ปี นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นิสิตได้เข้าร่วมเพื่อที่จะได้พบปะและทำความรู้จักนิสิตในคณะ ซึ่งมีการจัดหมุนเวียนกันตลอดทั้งปี
รับน้องเฟรชชี่และบีกินนิ่งแคมป์ (Beginning Camp)

กิจกรรมรับน้องใหม่ก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นิสิตใหม่รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้นและให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง-พี่


กิจกรรมประชุมเชียร์

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของนิสิตชั้นปีที่ 1 และเป็นการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งภายหลังกิจกรรมประชุมเชียร์แล้ว แต่ละคณะมักจะให้มีการซ้อมการแสดงสแตนเชียร์ต่อเนื่องไปอีก 1 สัปดาห์ ก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมประชุมเชียร์นี้จะจัดขึ้นในห้องเชียร์ ของแต่ละคณะ


หนองอ้อเกมส์

กีฬาภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตคณะต่างๆ ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานก็คือ การแสดงสแตนเชียร์ของแต่ละคณะ โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี


สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องอ่านหนังสือ

ห้องอ่านหนังสือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร C ห้อง ARC202 โดยเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ปิดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ บริการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ โดยจัดหมวดหมู่ในระบบรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification - LC) ได้แก่

  • หนังสือทั่วไปภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือรายงานการวิจัย หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
  • ชั้นหนังสือ Mini TCDC และตัวอย่างวัสดุ
  • รายการวัสดุ แผนผังและแบบสถาปัตยกรรม
  • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ

นอกจากนี้ยังให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า รวมถึงบริการยืม-คืนสำหรับอาจารย์ นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Graphic Design ,Animation ,Media Design ,3D Modeling Design และอื่นๆ ห้องคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 2 ห้อง รวมคอมพิวเตอร์ PC ทั้งหมด 90 เครื่องห้องถ่ายภาพ

ห้องถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง


ห้องงานปฏิมากรรม
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แหล่งฝึกงานนิสิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาการออบแบบสื่อนวัตกรรม
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์