Link
ทุนสนับสนุน
แบบฟอร์ม

ทุนงปม.รายได้มหาวิทยาลัย
ทุนงปม.แผ่นดิน
ข่าวงานวิจัย
ปฏิทินงานวิจัย
ข้อมูลและเว็บไซต์งานวิจัย
งานวิจัย
ภาควิชาสถาปัตยกรรม

 • ศศิมา เจริญกิจ. (2564). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
 • นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • สุวรรณา รองวิริยะพานิช. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • ศศิมา เจริญกิจ. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • ภูดิท เงารังษี. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2563). โครงการยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการอนุรักษ์มรกดวัฒนธรรม.
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2563). การฟื้นคืนสภาพของมรดกวัฒนธรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2562). การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริดวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์.


ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2562). โครงการทุนวิจัยสร้างสรรค์ "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด สังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคล .
 • เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2562). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.
 • วิสิฐ จันมา. (2562). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านวัฒนธรรมด้วยความแนวคิดเศรษฐ์สร้างสรรค์ ชุมชนตลาดใต้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
 • พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

ผลงานเผยแพร่
ผลงานเผยแพร่

ประรินทร์ บุตรดี. - ประรินทร์ บุตรดี และ สิริมาส เฮงรัศมี .(2563). แนวทางการกำหนดเรขาคณิตของเมืองเพื่อการลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองของกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ 11 Built Environment Research Associates Conference ,BERAC2020 Virtual Conference (น.92-96). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.25 มิถุนายน 2563. , ,Vol. (2563) No.


ประรินทร์ บุตรดี. - ประรินทร์ บุตรดี และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2563). แนวทางการจัดเรียงต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิอากาศจุลภาค: กรณีศึกษา พื้นที่หุบเขาถนนของเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 (น.341-352). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.18 ธันวาคม 2563. , ,Vol. (2563) No.


จตุพร เกิดพิบูลย์. จตุพร เกิดพิบูลย์.(2563). พลังความงามธรรมชาติในศิลปะภาพพิมพ์. ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2563.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร. ,งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ,Vol. (2563) No.


กรธิชา อุ่นไพร. รธิชา อุ่นไพร.(2563).กระบวนการออกแบบบ้านรูปตัวที (T House).การประชุมวิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.18 ธันวาคม 2563. ,งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ,Vol. (2563) No.


ภูดิท เงารังษี. ดิท เงารังษี.(2563).แนวทางการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้และกระบวนการทำงานออกแบบของนิสิตในรายวิชา 701419 การออกแบบสถาปัตยกรรมหัวข้อพิเศษ (สตูดิโอ 03: การสำรวจและทดลองแนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือ ในการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม).ร้างสรรค์ ศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 . คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.18 ธันวาคม 2563. ,งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ,Vol. (2563) No.


นพคุณ ต่อวงศ์. นพคุณ ต่อวงศ์.(2563).การออกแบบโครงสร้างพิเศษ มุขโถงพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ 1-3 กรณีศึกษา พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามฯ และพระอุโบสถวัดสุวรรณารามฯ.ประชุมวิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรม และ สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยนเรศวร.. , ,Vol. (2563) No.


ดนัย เรียบสกุล. ดนัย เรียบสกุล.(2562).การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน .วารสารสถาบันวัฒนธรรมแและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 69-79. ,วารสาร ,Vol. 20 (2562) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ณัฐธิดา จงรักษ์ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวนสาธารณะในพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 27-39. , ,Vol. (2562) No.


นัฎฐิกา นวพันธุ์. นิโรธ ศรีมันตะ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). คติความเชื่อเรื่องผีสู่รูปแบบพื้นที่ว่างชุมชนและเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นชาวเขมรถิ่นไทยในบริบทพื้นที่อีสานใต้. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 28(1), 35-49. , ,Vol. (2562) No.


จิรวัฒน์ พิระสันต์. Contemporary Art Workshop and Exhibition 2019, Andaman Art Museum at Andaman Cultural Center, Krabi Province. , ,Vol. (2562) No.


พัชรวัฒน์ สุริยงค์. Correlated Key Attributes for Sustainable and Universal Design: A Case Study through Meal Packaging in Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology, (29), (2564) 60-77


ชญานิศ ชื่นใจชน. The study on the information architecture for the future airport information system : A case study of airport in Thailand. Bulletin of Japanese Society for the Science of Design, (2564)


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. The Design and Development of an Eye Drop Aid for Glaucoma Patients. Journal of Medical Devices, (2), (2564) 0245-0252


สุธิดา มาอ่อน. เส้นใยและสายโยง...ความงามจากปัตตานี เมืองมรดกแห่งชายแดนใต้สู่สายตาภายนอก. Aesthetics of Pattani สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี, (2562) 90-92


ชญานิศ ชื่นใจชน. The study of information system and its suitability for each media channel at airports in Thailand,. Bulletin of Japanese Society for the Science of Design Vol.4(1), 2562. P. 55- 66, (2562) 55


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก. วารสารกุมารเวชศาสตร์, (2561) 145


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2), (2561)


ศศิมา เจริญกิจ. Building low-carbon and disaster-resilient communities: integrating climate mitigation and adaptation into the assessment of self-help housing d. Mitig Adapt Strateg Glob Change, (22), (2560) 695-728


วราภรณ์ มามี. รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557. AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (2560)


นิรัช สุดสังข์. Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students. Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3), (13), (2560) 65-73


ผลงานนำเสนอ

พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท็อฟฟี่มะขาม ตรา สารัช บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, ไทย.


พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2561). การออกแบบบรรจุภัณฑ์โลชั่นกันยุง ตรา โดยแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี, ไทย.


ชญานิศ ชื่นใจชน. (2560) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด. การประชุมวิชาการ และแสดงผลงาน “ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3,


ชญานิศ ชื่นใจชน. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ Projection Mapping สามมิติ เรื่องอสูรกายในตัวฉัน. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์, ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก,


ชญานิศ ชื่นใจชน. (2556) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน The cross project. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ชญานิศ ชื่นใจชน. (2560)การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,


ชญานิศ ชื่นใจชน. (2560).การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”, มหาวิทาลันเรศวร, ไทย.


ศุภเดช หิมะมาน. (2561). การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ, ไทย.


จรัญญา พหลเทพ. The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia. 8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, Thai.


จรัญญา พหลเทพ. A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni.. 50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, The Architectural Science Association and The University of Adelaide., Australia.Social
งานวิจัย วารสารวิชาการ
งานวิจัย วารสารวิชาการ
AJNU
AJNU