Social
งานวิจัย วารสารวิชาการ
งานวิจัย วารสารวิชาการ
AJNU
AJNU
ปฏิทินงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย
ข้อมูลและเว็บไซต์งานวิจัย
งานวิจัย

เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2562). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย.


ศศิมา เจริญกิจ. (2559). Energy and Carbon Sequestration Performance of Living Walls in Tropical Climate.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2559). The physical potential of a row house and town house in Phitsanulok to support a self-reliant lifestyle.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่ม ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). Roles of Local Architect and Regional Architectural Development through the Works of Associate Professor Dhiti Hengrasmee.


วิสิฐ จันมา. (2558). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). The Potential of Eua-arthorn Housing Project o Support a Self-reliant as Guided by the Philosophy of Sufficiency Economy.ผลงานเผยแพร่
ผลงานเผยแพร่

ดนัย เรียบสกุล. ดนัย เรียบสกุล.(2562).การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน .วารสารสถาบันวัฒนธรรมแและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 69-79. ,วารสาร ,Vol. 20 (2562) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ณัฐธิดา จงรักษ์ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวนสาธารณะในพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 27-39. , ,Vol. (2562) No.


นัฎฐิกา นวพันธุ์. นิโรธ ศรีมันตะ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). คติความเชื่อเรื่องผีสู่รูปแบบพื้นที่ว่างชุมชนและเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นชาวเขมรถิ่นไทยในบริบทพื้นที่อีสานใต้. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 28(1), 35-49. , ,Vol. (2562) No.


วิสิฐ จันมา. การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ฎฐิกา นวพันธุ์ (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2), 11-23. ,Vol. 24 (2561) No. 2 Page. 11-23


จรัญญา พหลเทพ. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุม ภายใต้เเนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 26(20)2561 ,Vol. 20 (2561) No. 26


สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ,วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ,Vol. 12 (2561) No. 1


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กรณีศึกษา : กลุ่มสมุนไพรวดีอร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


วิสิฐ จันมา. การพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


สุธิดา มาอ่อน. เส้นใยและสายโยง...ความงามจากปัตตานี เมืองมรดกแห่งชายแดนใต้สู่สายตาภายนอก. Aesthetics of Pattani สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี, (2562) 90-92


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก. วารสารกุมารเวชศาสตร์, (2561) 145


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2), (2561)


วราภรณ์ มามี. รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557. AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (2560)


นิรัช สุดสังข์. Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students. Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3), (13), (2560) 65-73


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2017). Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’s Sukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3). Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3), (2), (2560) 41-48


จรัญญา พหลเทพ. Evidence-Based Research on Barriersand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach.. Asian Social Science, (4), (2560) 133-146


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. AJNU, (2560)


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. Study of Package Design for a Craft Wooden Boat Model Using Corrugated Board and Natural Extract to Prevent Termites.. Asian Social Science, (8), (2560) 103-112


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology, (4(1)), (2559) 88-91


ผลงานนำเสนอ

ชญานิศ ชิงช่วง. (2560) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด. การประชุมวิชาการ และแสดงผลงาน “ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3,


ชญานิศ ชิงช่วง. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ Projection Mapping สามมิติ เรื่องอสูรกายในตัวฉัน. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์, ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2556) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน The cross project. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2560)การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2560).การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”, มหาวิทาลันเรศวร, ไทย.


ศุภเดช หิมะมาน. (2561). การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ, ไทย.


จรัญญา พหลเทพ. The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia. 8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, Thai.


จรัญญา พหลเทพ. A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni.. 50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, The Architectural Science Association and The University of Adelaide., Australia.


จรัญญา พหลเทพ. Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware De. the World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, 21-25 April, 2010, Antalya – Turkey, Turkey.


จรัญญา พหลเทพ. Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware. the ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok, Bangkok.