Link
ทุนสนับสนุน
แบบฟอร์ม
ข่าวงานวิจัย
ปฏิทินงานวิจัย
ข้อมูลและเว็บไซต์งานวิจัย
งานวิจัย
ภาควิชาสถาปัตยกรรม

 • นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • สุวรรณา รองวิริยะพานิช. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • ศศิมา เจริญกิจ. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • ภูดิท เงารังษี. (2563). โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน).
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2562). การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริดวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์.
 • กีรติ สัทธานนท์. (2562). การศึกษาและพัฒนาแนวคิดแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายเมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.
 • สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. (2562). การศึกษาและพัฒนาแนวคิดแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายเมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านวัฒนธรรมด้วยความแนวคิดเศรษฐ์สร้างสรรค์ ชุมชนตลาดใต้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • กีรติ สัทธานนท์. (2562). การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริดวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์.
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์. (2562). การวิจัยทฤษฎีแและแนวคิดการฟื้นคืนสภาพสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกับน้ำ.
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). Macapara Tile นวัตกรรมพื้นและผนังลดแรงกระแทกจากเศษเปลือกมะคาเดเมียและยางพารา โครงการวิจัยเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ Research Gap Fund. .
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). การจัดการพุน้ำร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2562). การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดใต้ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม .
 • ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2561). การใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2562). โครงการทุนวิจัยสร้างสรรค์ "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด สังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคล .
 • เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2562). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.
 • วิสิฐ จันมา. (2562). การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม.
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2562). การพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านวัฒนธรรมด้วยความแนวคิดเศรษฐ์สร้างสรรค์ ชุมชนตลาดใต้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก.
 • พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์. (2562). การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์. (2562). การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน.
 • ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์. (2561). การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองด้วยทุนสิ่งเเวดล้อมท้องถิ่น.
 • ดนัย เรียบสกุล. (2561). การสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจากผ้าทออำเภอลับแล.
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.
 • พัชรวัฒน์ สุริยงค์. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.
 • วิสิฐ จันมา. (2561). การพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น.
 • ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). โครงการการทดสอบตลาดเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ Macca lifestyle Products .
 • สมหมาย มาอ่อน. (2561). ถนนพระร่วง การสร้างสรรคฺประติมากรรมร่วมสมัยด้วยการต่อยอดในอดีต.
 • วิสิฐ จันมา. (2561). การพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น.

ผลงานเผยแพร่
ผลงานเผยแพร่

ดนัย เรียบสกุล. ดนัย เรียบสกุล.(2562).การศึกษาอิทธิพลของยุคสมัยที่มีผลต่อการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน .วารสารสถาบันวัฒนธรรมแและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 69-79. ,วารสาร ,Vol. 20 (2562) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ณัฐธิดา จงรักษ์ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพของพื้นที่ว่างสาธารณะกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา สวนสาธารณะในพื้นที่เมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 12(1), 27-39. , ,Vol. (2562) No.


นัฎฐิกา นวพันธุ์. นิโรธ ศรีมันตะ และ นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2562). คติความเชื่อเรื่องผีสู่รูปแบบพื้นที่ว่างชุมชนและเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นชาวเขมรถิ่นไทยในบริบทพื้นที่อีสานใต้. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 28(1), 35-49. , ,Vol. (2562) No.


จิรวัฒน์ พิระสันต์. Contemporary Art Workshop and Exhibition 2019, Andaman Art Museum at Andaman Cultural Center, Krabi Province. , ,Vol. (2562) No.


สมหมาย มาอ่อน. สมหมาย มาอ่อน. (2562). “สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี” 20 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี. , ,Vol. (2562) No.


วิสิฐ จันมา. การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ฎฐิกา นวพันธุ์ (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2), 11-23. ,Vol. 24 (2561) No. 2 Page. 11-23


จรัญญา พหลเทพ. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุม ภายใต้เเนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 26(20)2561 ,Vol. 20 (2561) No. 26


สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ,วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ,Vol. 12 (2561) No. 1


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


สุธิดา มาอ่อน. เส้นใยและสายโยง...ความงามจากปัตตานี เมืองมรดกแห่งชายแดนใต้สู่สายตาภายนอก. Aesthetics of Pattani สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี, (2562) 90-92


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก. วารสารกุมารเวชศาสตร์, (2561) 145


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบสาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2), (2561)


วราภรณ์ มามี. รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557. AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (2560)


นิรัช สุดสังข์. Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students. Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3), (13), (2560) 65-73


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2017). Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’s Sukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3). Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3), (2), (2560) 41-48


จรัญญา พหลเทพ. Evidence-Based Research on Barriersand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach.. Asian Social Science, (4), (2560) 133-146


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. การออกแบบอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสมุนไพรไทย บ้านนาขุม จังหวัดพิษณุโลก. AJNU, (2560)


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. Study of Package Design for a Craft Wooden Boat Model Using Corrugated Board and Natural Extract to Prevent Termites.. Asian Social Science, (8), (2560) 103-112


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology, (4(1)), (2559) 88-91


ผลงานนำเสนอ

ชญานิศ ชิงช่วง. (2560) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด. การประชุมวิชาการ และแสดงผลงาน “ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3,


ชญานิศ ชิงช่วง. นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ Projection Mapping สามมิติ เรื่องอสูรกายในตัวฉัน. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์, ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2556) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน The cross project. นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2560)การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560,


ชญานิศ ชิงช่วง. (2560).การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์. การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”, มหาวิทาลันเรศวร, ไทย.


ศุภเดช หิมะมาน. (2561). การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ, ไทย.


จรัญญา พหลเทพ. The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia. 8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, Thai.


จรัญญา พหลเทพ. A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni.. 50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, The Architectural Science Association and The University of Adelaide., Australia.


จรัญญา พหลเทพ. Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware De. the World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, 21-25 April, 2010, Antalya – Turkey, Turkey.


จรัญญา พหลเทพ. Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware. the ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok, Bangkok.Social
งานวิจัย วารสารวิชาการ
งานวิจัย วารสารวิชาการ
AJNU
AJNU