บันทึกการสอนออนไลน์

กรุณา Login ด้วย NU-Mail
หากมีปัญหาการ Login ดัวย NU-Mail ให้ทำการ Reset Password เพื่อเปิดใช้งาน NU-Mail - G Suite for Education
หากจำ Password สำหรับเข้าใช้ อินเทอเน็ทของมหาวิทยาลัย หรือ NU-Mail ไม่ได้ กรุณาติดต่อ หน่วยคอมพิวเตอร์ 055-962456 , 055-962480
คู่มือการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน NU-Mail - G Suite for Education สำหรับอาจารย์