คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี


หลักสูตรระดับปริญญาโท


หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : สถ.บ.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีปรัชญาที่จะมุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรม อย่างมีดุลยภาพและบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการ ตระหนักรู้ในภูมิปัญญา ความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของปัจเจกบุคคล และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
 • มีความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความบูรณาการระหว่างมรดกภูมิปัญญาไทยความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น และความรู้ทางสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมยั่งยืนที่เป็นสากลตระหนักรู้ในบทบาทของตนที่มีต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นของตน
 • มีความเข้าใจในศาสตร์สาขาวิชาอื่น นอกเหนือไปจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้เข้าใจในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะเชิงวิชาการ มีความสามารถในการสร้างแนวทางการพัฒนาและประเมินองค์ความรู้ของตนได้อย่างเหมาะสม
 • มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพสถาปนิก

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • สถาปนิก
 • ช่างเขียนแบบ


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานคุณค่าและความงามเพื่อสร้างสรรค์ ผลงานออกแบบที่ดีงามบนพื้น ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก
วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ด้านการศิลปะและการออกแบบ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างและบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • มีรสนิยมและพฤติกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นชาติตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทางชนชาติ
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ผู้ปฏิบัตการฝ่ายศิลป์
 • นักออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
 • นักออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักวิจัยด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจะ๓ัณฑ์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการออกแบบ
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • นักออกแบบนิเทศศิลป์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

สื่อนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อชาติ บุคลากรที่จะเป็ นผู้นำทางด้านนี ้จึงต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการ ออกแบบสื่อนวัตกรรมที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้านทฤษฎีและการ ปฏิบัติจริง อันกอปรด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการชี้นำสังคมได้
วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนผสมผสานสื่อนวัตกรรมของนานาชาติ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในการศึกษาค้นคว้าด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรม ตลอดจนด้านศิลปะและการออกแบบ
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การใช้ทักษะเบือ้ งต้นทางสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทัง้ หมดกับการออกแบบสื่อนวัตกรรมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด.
 • มีทักษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพการออกแบบสื่อนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
 • นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • นักออกแบบและตัดต่อภาพยนต์
 • นักออกแบบสื่อการเรียนการสอนและสื่อสมัยใหม่
 • นักออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปแบบองค์กร
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบโฆษณา
 • ผู้กำกับศิลป์ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.บ. (ทัศนศิลป์)

ปรัชญาของหลักสูตร

การออกแบบทัศนศิลป์ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่กับภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาให้เกิดสุนทรียภาพในงานออกแบบทัศนศิลป์
วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ความสามารถทางการออกแบบทัศนศิลป์ อันก่อให้เกิดคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์และประโยชน์ใช้สอยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์องค์ความรู้ศิลปะของไทยและสากล ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมาใช้เป็นหลักในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานออกแบบทัศนศิลป์ให้มีคุณค่าทางสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย
 • มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกแบบทัศนศิลป์ และเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีทักษะความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพทางด้านออกแบบทัศนศิลป์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • นักออกแบบผลงานทัศนศิลป์
 • ประติมากร
 • ผู้กำกับศิลป์
 • นักวิจารณ์ผลงานศิลปกรรม
 • นักผลิตและพัฒนาลักษณะผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
 • นักวิชาการศิลปกรรม
 • จิตรกร
 • ภัณฑารักษ์
 • นักออกแบบศิลปะตกแต่ง

หลักสูตรปริญญาโท
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : สถ.ม.

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วัตถุประสงค์

 • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงองค์ความรู้ในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ และวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสถาปัตยกรรมยั่งยืน
 • มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 • มีความความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำเสนอ และสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า และวิจัยได้ในรูปแบบต่างๆ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศิลปะและการออกแบบ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปะและการออกแบบเป็นการศึกษาปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ มาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ตามหลักการทางศิลปะและการออกแบบ

วัตถุประสงค์

 • สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบและต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศได้
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 • สามารถทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ ตลอดจนผสมผสานเอกลักษณ์ทางชนชาติได้

อาจารย์ประจำหลักสูตร


หลักสูตาปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ปร.ด.(สถาปัตยกรรม)

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

วัตถุประสงค์

 • สามารถสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม และสามารถเชื่อมโยง บูรณาการศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทางวิชาชีพ และวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และสถาปัตยกรรมยั่งยืน
 • มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม
 • มีความความสามารถในการวิจัย การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำเสนอ และสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้า และวิจัยได้ในรูปแบบต่างๆ
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : ศป.ด.(ศิลปะและการออกแบบ)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปะและการออกแบบเป็นการศึกษาปรัชญา แนวคิด ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ด้านศิลปะและการออกแบบ ก่อให้เกิดผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะ เป็ นนักออกแบบ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้นำที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

 • สามารถประยุกต์ความรู้ในระดับสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบได้
 • สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดริเริ่มในการจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมในบริบททางวิชาการและวิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ
 • มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร