อาจารย์ ลินดา อินทราลักษณ์


ประวัติการศึกษา
Master of Digital Design , Queensland College of Art Griffith University, Australia.
สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2486

E-mail

lindai@nu.ac.th , l_intralak@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


Research :

Publication :