คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบได้รับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้ (TASSHA) ประจำปี 2565
            ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้ กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA) ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 11 ท่านจำนวนผู้อ่าน 16 คน