คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมหารือทางวิชาการร่วมกับ Namseoul University, Korea
           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา  ปิดตังนาโพธิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Namseoul University ประเทศเกาหลี เป็นการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom โดยมี Prof. Koh Seong Hee, Professor of Glass Major, Department of Glass Ceramic Design of Namseoul University, Korea  ร่วมประชุมหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรสายวิชาการ และการศึกษาดูงาน 
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศเกาหลี การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปที่จะทำให้คณะฯ ก้าวสู่ระดับสากลในทุกระดับการศึกษาต่อไป


จำนวนผู้อ่าน 101 คน