รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย DOE Thailand Media Awards 2021
           ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ได้รับรางวัลชมเชย DOE Thailand Media Awards 2021 การประกวดสื่อวีดีทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จำนวนผู้อ่าน 19 คน