สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13
          ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ โควิด-19 สู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ (FROM COVID-19 TO DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PERSON WITH DISABILITIES) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พท.)และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา 72 แห่ง 
           โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อคนพิการ พร้อมกับ สถาบันการศึกษา 72 แห่ง อีกทั้งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ได้ร่วมพิธีรับมอบธงเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14  โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นคณะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ในปีต่อไป
           กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้  ผศ.ดร.ช่อเพชร พานระลึก ,ดร.ศิโรดม เสือคล้าย และดร.กีรติ สัทธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “อาชีพที่ใช่หลังโควิด-19” ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 13   ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : NCPD2021 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 131 คน