รองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดคำขวัญอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
           ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดคำขวัญอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก คำขวัญ " พระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์งามเลิศแผ่นฟ้า สูงล้ำค่าหลวงพ่อโตวัดโบสถ์ น้ำตาลโตนดแผ่นดินทอง เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแสนเรืองรองวัดโบสถ์ครองศิลป์สถานศาสตร์แห่งราชา"


จำนวนผู้อ่าน 25 คน