นิสิตได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยศิลปกรรมจีน- อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู (CHENGDU UNIVERSITY) สาธารณรัฐประชาชนจีน
           ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาทัศนศิลป์  ที่ได้ร้บทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยศิลปกรรม จีน- อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาที่ได้รับทุน Painting (Canvas) ได้แก่ 1.นางสาวสุธินีย์ อิ่มม่วง รหัสรุ่นปี 60 สาขาทัศนศิลป์ 2.นางสาวศิริรักษ์ ทิพอุเทน รหัสรุ่นปี 60 สาขาทัศนศิลป์ 3.นางสาวภิญญาดา ภารฤทธิ์ รหัสรุ่นปี 60 สาขาทัศนศิลป์ 


จำนวนผู้อ่าน 35 คน