อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก คว้ารางวัล Best Paper Presentation in ICMCER-2021
           ขอแสดงความยินกับอาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา นิสิตปริญญาเอก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation in ICMCER-2021 ชื่อเรื่อง “ Residential Area Plan and Earthquake Hazard”  โดยอาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา นิสิตปริญญาเอก ได้นำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติ ( 3RD International Conference on Multidisciplinary and Current Education Research) 1st -2nd July 2021 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


จำนวนผู้อ่าน 103 คน