เทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 2 : Meet Series Art
          สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 2 : Meet Series Art โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนผ่านการทำงานจริงและการทำงานเป็นทีม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทัศนศิลป์และเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์สู่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ชมผลงานงานศิลปะ และดนตรี การแสดงสาธิต Workshop ทางด้านศิลปะ การออกร้านของทำมือ ร้านอาหารเครื่องดื่ม และจัดกิจกรรมการบริการวิชาการต่างๆ เช่น การสอนการทำเครื่องปั้นดินเผา การสอนวาดรูป การสอนทำภาพพิมพ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังให้นิสิตผลิตผลงานของทำมือเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลที่มาร่วมงานอีกด้วย จัดเมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 46 คน