นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยศิลปกรรมจีน- อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู (CHENGDU UNIVERSITY) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
        นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขา VISAUL COMMUNICATION DESIGN และ ANIMATION จาก วิทยาลัยศิลปกรรมจีน- อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู (CHENGDU UNIVERSITY) มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน FULL SCHOLARSHIPS ตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี จำนวน 10 ทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์     
1.นางสาวปรารถนา นันตาหนู          รุ่นที่ 9 
2.นายยุทธการ อตทา         รุ่นที่ 18 
3.นางสาวทมิตา ยอดเงิน         รุ่นที่ 20 
4.นางสาววาลุกา สุคณากุล         รุ่นที่ 19
 
นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม
5. นายยุทธการ ราศรี         รุ่นที่ 16 
6. นางสาวทิศารัตน์ อารีย์พงศา รุ่นที่ 17 
7. นางสาวพิชญา ตันประเสริฐ         รุ่นที่ 18 

นิสิตสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม
8. นายธีรภพ พูลสมบัติ รุ่นที่ 20  
9. นางสาวฉฎาธร เวชคุณานุกูล รุ่นที่ 20 

สาขาทัศนศิลป์
10. นางสาวปาณิสรา คำแสน         รุ่นที่ 20

       ผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 10 ท่าน มีกำหนดเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน


จำนวนผู้อ่าน 415 คน