ดร.จรัญญา พหลเทพ และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์
      คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562  หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 2019  โดยมี ดร.จรัญญา พหลเทพ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ นางสาวสุพิชชา วนาภรณ์ นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้ร่วมส่งบทความวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการจากงานวิจัย  ซึ่งได้รับรางวัล “บทความวิชาการดีเด่น” ประเภทการออกแบบสภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑ์  ในชื่อหัวข้องานวิจัย “Compact Camping Equipment Design for Wheelchair Users” โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้  
      นอกจากนี้แล้ว นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ยังได้ร่วมส่งผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี 2561 เข้าร่วมประกวด  ได้แก่ นางสาวภาวิณี โชติบุญ นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อคนพิการ ประเภทนวัตกรรมพื้นถิ่น”  ในผลงานชื่อ “FURNITURE DESIGN FOR DORMITORY ROOMS BASED ON UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES”  ทั้งนี้ยังมีนิสิตได้เข้าร่วม workshop “Co-create Inclusive Society” ได้แก่  นางสาวนิภัสรา บุรีเพีย และนายกฤษณะพงศ์ สิทธิปัญญา นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ และนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชั้นปีที่3และ4 ได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ บุญสันทัด,นางสาววนิศรา พรหมเพชร,นางสาวอรอนงค์ อินยัง ,นางสาวอธิชา หลีเกษม และนางสาวกุลิสรา ทิพสุพา
      จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง The total Ballroom อิมแพค เมืองทองธานี


จำนวนผู้อ่าน 224 คน