นิสิตสาขาทัศนศิลป์เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562”
       นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” จัดโดยบริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
       นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานงานศิลปนิพนธ์ ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” ได้แก่ 
       1.นาย ศุภกิจ แผดศรี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์  ผลงานประเภทประติมากรรม 
         ชื่อผลงาน “เส้นชีวิต” ประกอบไม้ 200x120x90 cm 
       2.นางสาวมัลลิกา บุญรอด ประเภทภาพพิมพ์ ชื่อผลงาน “ความหวัง”  Woodcut,60x90 cm.
       3.นางสาวพิชญา พรมสาร ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน “ยาย ” Mixed Media 140x100 cm
       การจัดนิรรศการได้เริ่มจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2552 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 11 ตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไปจะได้ชมผลงานศิลปะ ที่มีความโดดเด่น หลากหลายในด้านแนวคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ของแต่ละสถาบัน โดยคัดเลือกผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันละ 2 คน ระดับปริญญาตรี สถาบันละ 3 คน ส่งผลงานมาร่วมแสดงคนละ 1 ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และงานจัดวาง เป็นต้น รวมผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 159 ชิ้น นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมนี้ จึงไม่เพียงแต่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการแนะนำนิสิต นักศึกษา ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพในอนาคต 
      ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” เพื่อร่วมเสริมสร้างกำลังใจและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 – 19.00 น. 


จำนวนผู้อ่าน 337 คน