รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และผศ. ดร.ศศิมา เจริญกิจ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
      รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) เมื่อวัน 9-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Lotus Suite ๑๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๒๒ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
      รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “ประสิทธิภาพด้านอุณหภูมิของสวนทางตั้งในประเทศไทยช่วงฤดูมรสุมและฤดูหนาว” ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ต่อไป  อีกทั้งได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆในกลุ่มเรื่อง การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้แล้วยังร่วมชมนิทรรศการสวนแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมการวิจัยใต้ร่มพระบารมี, นิทรรศการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อคนไทยได้ประโยชน์,  นิทรรศการ INNOVATION HUB และเข้าเยี่ยมชมบูทจัดแสดงผลงานนวัตกรรม MACA Lifestyle Production ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา เทพพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภกิจ ยิ้มสรวล และทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วยจำนวนผู้อ่าน 441 คน