นิทรรศการ “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว (Green City Simulation) ”
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการ “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว  (Green City Simulation) “  ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบในรายวิชา การออกแบบหัวข้อพิเศษ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 2 (studio 2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และการจัดนิทรรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่สาธารณชนทั่วไป  
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาส เฮงรัศมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้ตรวจงานแบบโครงการ (project base) “การออกแบบเมืองจำลองสีเขียว  (Green City Simulation)” ของนิสิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณใต้อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 550 คน