นิทรรศการจัดแสดงชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายนิสิตด้วยแหล่งผลิตท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการจัดแสดงชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกแบบชุดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน และเพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงของนิสิตชายและหญิงของมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีเครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประกอบด้วย 5 กลุ่มดังนี้  ชุดเรียนประจำวัน จำนวน 5 แบบ  ชุดพิธีการ จำนวน 5 แบบ  ชุดวัฒนธรรม จำนวน 5 แบบ ชุดรับปริญญา จำนวน 5 แบบ และชุดครุย จำนวน  2  แบบ ซึ่งการจัดนิทรรศการชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรในครั้งนี้ จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้วันที่ 3 -28 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับกลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ สำนักงานอธิการบดีวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2561 จัดแสดงสำหรับประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลกวันที่ 26 สิงหาคม 2561 จัดแสดงสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร          เพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตรงตามความต้องการของนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล จึงจัดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบชุดนิสิตต้นแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมชมผลงานตามวันและเวลาดังกล่าวที่จัดขึ้น 3 ครั้ง และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อต้นแบบอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกัน ที่ลิ้งค์  https://goo.gl/forms/usyUTgST3tSZCWag2 หรือ วิธีสแกนคิวอาร์โค้ต   
จำนวนผู้อ่าน 1664 คน