นิทรรศการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะประติมากรรม 3 มิติ จำนวน  6  ผลงาน และงานศิลปะภาพวาด  ของอาจารย์ฐิติ สมบูรณ์อเนก อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมเพื่อแสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์และความรู้สึกผ่านเส้น  และรูปทรงที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของ ชีวิต ความปรารถนา ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความรักตามอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ จิตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิต และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์สู่สาธารณะชนให้แก่นักเรียน นิสิต บุคคลที่สนใจ และเพื่อให้ได้รับการถ่ายทอด ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันผ่านการจัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย "นิทานรัก"   จัดแสดงในระหว่างวันที่ 2-28 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                                                                            


จำนวนผู้อ่าน 468 คน