คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055 962450 โทรสาร: 055 962554

โทรศัพท์: 055 962464 , 055 962494 (ฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)

โทรศัพท์: 055 962497 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Email: architect.nu@gmail.comสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์: +66 5596 2482

Email: aadc@nu.ac.th


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์