คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 055 962450 โทรสาร: 055 962554

โทรศัพท์: 055 962464 , 055 962494 (ฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา)

โทรศัพท์: 055 962459 (วิจัยและวารสารวิชาการ)

โทรศัพท์: 055 962475 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Email: kasornr@nu.ac.th (หน่วยธุระการ)ภาควิชาสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์: 055 962492

Email: siwikas@nu.ac.th


ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ

โทรศัพท์: 055 962461

Email: kobkulc@nu.ac.th


สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์: 055 962482

Email: aadc@nu.ac.th


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ