งานธุรการ
ระบบสารสนเทศคณาจารย์ ระบบภาระงานอาจารย์ และระบบบุคลากร
ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน ระบบประเมินพนักงานสายสนับสนุน
ระบบจัดการรายงานการประชุม ระบบจัดการรายงานการประชุม

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบจัดการงานอาคารและยานพาหนะ ระบบจัดการงานอาคารและยานพาหนะ
งานการเงินและพัสดุ
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
ระบบจัดการโครงการงานการเงิน ระบบจัดการโครงการงานการเงิน
ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย ระบบทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย

ระบบเงินยืมทดรองจ่าย ระบบเงินยืมทดรองจ่าย
ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้ ระบบทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายได้
งานนโยบายและแผน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ระบบจัดการโครงการ
งานบริการการศึกษา
ระบบจัดการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ระบบจัดการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์
ระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNU ThaiJOระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNU ThaiJO
ระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNUระบบจัดการวารสารวิชาการ AJNU

ระบบ มคอ. ออนไลน์ระบบ มคอ. ออนไลน์
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า