ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1)