พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ภาคเรียนที่ 2/2553 ผลงานสัปดาห์ที่ 4
              ผลงานนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ หัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีกับชีวิต"