ปฏิทินงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย
ข้อมูลและเว็บไซต์งานวิจัย
งานวิจัย

ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2561). การใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


ศศิมา เจริญกิจ. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2560). การพัฒนาเครื่องมือในการวางผังพื้นที่สีเขียวเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเกณฑ์ที่หลากหลาย.


ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2560). พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก.


อาคม ทองโปร่ง. (2560). โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง ซากวัฒนธรรมกิเลสที่หลงเหลือจากมนุษยชาติ.


สมาพร คล้ายวิเชียร. (2560). การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์.


ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา .


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2560). บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ living wall .


ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2560). พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย.


ศศิมา เจริญกิจ. (2559). Energy and Carbon Sequestration Performance of Living Walls in Tropical Climate.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2559). The physical potential of a row house and town house in Phitsanulok to support a self-reliant lifestyle.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่ม ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


วิสิฐ จันมา. (2558). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). Roles of Local Architect and Regional Architectural Development through the Works of Associate Professor Dhiti Hengrasmee.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). The Potential of Eua-arthorn Housing Project o Support a Self-reliant as Guided by the Philosophy of Sufficiency Economy.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2557). DEVELOPING A DESIGN INDEX FOR SHELF READY PACKAGE.ผลงานเผยแพร่
ผลงานเผยแพร่

วิสิฐ จันมา. การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 2


นัฏฐิกา นวพันธุ์. ฎฐิกา นวพันธุ์ (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2), 11-23. ,Vol. 24 (2561) No. 2 Page. 11-23


นิรัช สุดสังข์. การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์ ,Social Media.Asian Social Science ,Vol. 12 (2560) No. 6


อุมาพร จันธิมา. อุมาพร จันธิมา.(2560.) การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. ,Vol. 4 (2560) No. 2 Page. 68-82


ศุภกิจ ยิ้มสรวล. พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก ,- ,Vol. 1 (2560) No. 1


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,Vol. 4 (2560) No. 2 Page. 68-72


สิริมาส เฮงรัศมี. A Novel Approach to Architectural Education for sustainability : A Quest for Reformation and Transformation ,Global Journal of Engineering Education ,Vol. 3 (2559) No. 18 Page. 160-166


ศศิมา เจริญกิจ. Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate ,Building and Environment ,Vol. 1 (2559) No. 10 Page. 82-94


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate ,Building and Environment ,Vol. 1 (2559) No. 10 Page. 82-94


นิรัช สุดสังข์. Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group ,Asian Social Science : Vol.12 No, 3 ; 2016 ,Vol. 12 (2559) No. 3


วราภรณ์ มามี. รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557. AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (2560)


นิรัช สุดสังข์. Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students. Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3), (13), (2560) 65-73


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2017). Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’s Sukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3). Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3), (2), (2560) 41-48


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology, (4(1)), (2559) 88-91


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016). Straw Rope Furniture Design by Macramé Techniques for Housing Decorations. Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3). Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3), (12), (2559) 173-180


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016).Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group. Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3). Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3), (3), (2559) 31-41


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016).A Model Development of Thai Rice Label and Package for Heath Conscious Group of Consumers on Social media. Asian Social Science. Asian Social Science Vol. 12 (6),217-222 (SJR Q3), (6), (2559) 217-222


นิรัช สุดสังข์. Phinsakul.S,Soodsang, N. & Pattana, N. (2016). Style of Pottery Products of Ban Tao Hai in Phitsanulok Province. Asian Social Science, Vol. 12 (8). Asian Social Science, (8), (2559) 74-82


ดนัย เรียบสกุล. การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาตินางงามไทย. วารสารไทยคดีศึกษา, (2), (2559) 42-51


ดนัย เรียบสกุล. ชุดประจำชาติไทย. วารสารอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน ปีที่ 2, (1), (2559) 45-56


ผลงานนำเสนอ

ดนัย เรียบสกุล. (2560). การออกแบบชุดไทยดั้งเดิมด้วยเศษผ้ายีนส์. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ดนัย เรียบสกุล. (2559). ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์ 3 และ 2. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ดนัย เรียบสกุล. (2559). อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2550). Packaging Design for Herbal & Health Care Products in Spa Business. Proceeding of the 3rd Naresuan University Annual Conference,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2555). Study on Retail Ready Packaging Principles. Proceedings of the 59th Annual Conference JSSD, Sapporo,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2555). An Analytical View of Shelf Ready Packaging. Proceedings of the 3rd International Service Innovation Design Conference (ISIDC 2012) Tainan,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2558). การรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุและผู้มีข้อจำกัดทางการมองเห็นต่อภาพสัญลักษณ์บนสมาร์ทโฟน. การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2558,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). รูปแบบไอคอนบนสมาร์ทโฟนที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้สูงอายุ. การประชุมทางวิชาการด้านคนพิการระดับชาติ 2559,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2560). บทบาทของบรรจุภัณฑ์พร้อมจําหน่ายปลีกในกิจกรรมโลจิสติกส์. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, ไทย.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2559). Learning to be Responsible Sustainable Citizens. ASAIHL 2012: Emerging Challenges in University Leadership and Management, De La Salle University, Manila, Philippines.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AJNU)