ปฏิทินงานวิจัย
ข่าวงานวิจัย
ข้อมูลและเว็บไซต์งานวิจัย
งานวิจัย

ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2561). การใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


ศศิมา เจริญกิจ. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


ศศิมา เจริญกิจ. (2561). ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน.


นัฎฐิกา นวพันธุ์. (2561). บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ Living wall.


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2561). บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ Living wall.


ศศิมา เจริญกิจ. (2561). บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิและการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ Living wall.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย .


ศุภกิจ ยิ้มสรวล. (2561). การใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย.


ศศิมา เจริญกิจ. (2559). Energy and Carbon Sequestration Performance of Living Walls in Tropical Climate.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2559). The physical potential of a row house and town house in Phitsanulok to support a self-reliant lifestyle.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2559). การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่ม ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา.


วิสิฐ จันมา. (2558). การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). Roles of Local Architect and Regional Architectural Development through the Works of Associate Professor Dhiti Hengrasmee.


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2558). The Potential of Eua-arthorn Housing Project o Support a Self-reliant as Guided by the Philosophy of Sufficiency Economy.


ตติยา เทพพิทักษ์. (2557). DEVELOPING A DESIGN INDEX FOR SHELF READY PACKAGE.ผลงานเผยแพร่
ผลงานเผยแพร่

วิสิฐ จันมา. การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 2


นัฎฐิกา นวพันธุ์. ฎฐิกา นวพันธุ์ (2560). การออกแบบสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Architectural and Spatial Designs for Young Children from Montessori Approach). ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2), 11-23. ,Vol. 24 (2561) No. 2 Page. 11-23


จรัญญา พหลเทพ. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุม ภายใต้เเนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 26(20)2561 ,Vol. 20 (2561) No. 26


สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์. การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ,วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ,Vol. 12 (2561) No. 1


สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


เจนยุทธ ศรีหิรัญ. ผลของความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง กรณีศึกษา : กลุ่มสมุนไพรวดีอร ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


วิสิฐ จันมา. การพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


วัชรินทร์ จินต์วุฒิ. ภูมิปัญญาโรงบ่มใบยาสูบกลุ่มลื้อกะล่อม ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี.(2561).จากความฝันสุ่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น. ,วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. ,Vol. 18 (2561) No. 1


สิริมาส เฮงรัศมี. จากความฝันสุ่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ,วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. ,Vol. 18 (2561) No. 1


วราภรณ์ มามี. รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557. AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2, (2560)


นิรัช สุดสังข์. Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students. Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3), (13), (2560) 65-73


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2017). Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’s Sukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3). Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3), (2), (2560) 41-48


จรัญญา พหลเทพ. Evidence-Based Research on Barriersand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach.. Asian Social Science, (4), (2560) 133-146


สันต์ จันทร์สมศักดิ์. A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology, (4(1)), (2559) 88-91


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016). Straw Rope Furniture Design by Macramé Techniques for Housing Decorations. Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3). Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3), (12), (2559) 173-180


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016).Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group. Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3). Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3), (3), (2559) 31-41


นิรัช สุดสังข์. Soodsang,N.(2016).A Model Development of Thai Rice Label and Package for Heath Conscious Group of Consumers on Social media. Asian Social Science. Asian Social Science Vol. 12 (6),217-222 (SJR Q3), (6), (2559) 217-222


นิรัช สุดสังข์. Phinsakul.S,Soodsang, N. & Pattana, N. (2016). Style of Pottery Products of Ban Tao Hai in Phitsanulok Province. Asian Social Science, Vol. 12 (8). Asian Social Science, (8), (2559) 74-82


ดนัย เรียบสกุล. การพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาตินางงามไทย. วารสารไทยคดีศึกษา, (2), (2559) 42-51


ผลงานนำเสนอ

ศุภเดช หิมะมาน. (2561). การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ, ไทย.


จรัญญา พหลเทพ. The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia. 8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์, Thai.


จรัญญา พหลเทพ. A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni.. 50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, The Architectural Science Association and The University of Adelaide., Australia.


จรัญญา พหลเทพ. Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware De. the World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, 21-25 April, 2010, Antalya – Turkey, Turkey.


จรัญญา พหลเทพ. Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware. the ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok, Bangkok.


ดนัย เรียบสกุล. (2560). การออกแบบชุดไทยดั้งเดิมด้วยเศษผ้ายีนส์. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ดนัย เรียบสกุล. (2559). ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานอีเวนท์ กรณีศึกษานิทรรศการอาภรณ์ 3 และ 2. โครงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,


ดนัย เรียบสกุล. (2559). อาภรณ์ 3 มนต์เสน่ห์แห่งสิ่งทอ. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2550). Packaging Design for Herbal & Health Care Products in Spa Business. Proceeding of the 3rd Naresuan University Annual Conference,


ตติยา เทพพิทักษ์. (2555). Study on Retail Ready Packaging Principles. Proceedings of the 59th Annual Conference JSSD, Sapporo,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AJNU)