Lecture Series
Lecture Series โครงการที่ให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมค้นหาความรู้ภายนอกห้องเรียน ภายใต้หัวข้อ "วัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม" จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทรงพจน์ สายสืบ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีแรก และได้รับความสนใจจากนิสิตจำนวนมาก เนื่องจากได้เรียนเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท CPC จำกัด บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มาร่วมมอบความรู้ให้แก่นิสิต โดยเปิดห้อง Lacture ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. - 16 ก.ย. 52 ที่ผ่านมา ณ ห้อง slop ชั้น 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 95 คน