วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี
อาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา อาจารย์สุรเชษฐ์ เกษมศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ซึ่งมีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบรางวัลโล่เกียรติยศ ประจำปี ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พูนเพิ่ม วัฒนวงษ์คีรี


จำนวนผู้อ่าน 105 คน