สภาสถาปนิกตรวจเยี่ยมคณะฯ
ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ยุพยง เหมาะศิลปิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ และอาจารย์พรพรหม แม้นนนมรัตน์ คณะทำงานตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จากอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สภาสถาปนิก ในการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพของสถาบันเพื่อพิจารณาความพร้อมของสถานศึกษา และนำไปประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตรจากสภาสถาปนิก อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสภาสถาปนิกกับสถาบัน โดยอาจารย์เฉลิมชัย เงารังษี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ได้กล่าวบรรยายแนะนำภาพรวมของคณะฯ ต่อด้วยการบรรยายสรุปหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และผลการดำเนินการของหลักสูตร / สาขาวิชา โดยอาจารย์สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม และทางคณะทำงานฯได้ซักถามผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงการดำเนินการการจัดทำหลักสูตรอีกด้วย นอกจากนี้คณะทำงานฯ ได้เยี่ยมชมการตรวจวิทยานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 5 และเพื่อให้การประเมินคุณภาพของสถาบันครอบคลุมทุกด้าน ทางคณะทำงานฯ จึงได้สัมภาษณ์ซักถามนิสิตปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ผ่านมาเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะฯ ได้แก่ ห้องอ่านหนังสือ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการตรวจแบบ, ห้อง Studio นิสิตชั้นปีที่ 4 -5, ห้องปฏิบัติการงานวิจัย2, ห้องสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ภาคเหนือตอนล่าง), และอาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารหลังใหม่) ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นจากคณะทำงานฯ ได้ประเมินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี-ดีมาก ทั้งนี้ ผลการประเมินทางสภาสถาปนิกจะส่งกลับมายังคณะฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป


จำนวนผู้อ่าน 168 คน