FUTURE...FRESH!
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2552 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการส่งออก ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบได้เข้าร่วมการประกวดใน "โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและดอกกล้วยไม้สด ปี 2552 หัวข้อ FUTURE...FRESH!" โครงการการประกวดจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและดอกกล้วยไม้สด ตลอดจนสามารถเลือกรูปแบบและวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดสากล


จำนวนผู้อ่าน 94 คน