SIPA Animation Contest 2009
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา อาจารย์นรเศรษฐ์ ไวศยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะฯ พร้อมด้วยอาจารย์วิสิฐ จันมา รองหัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และอาจารย์รุ่งโรจน์ รัตนพิเชฐกุล ได้นำนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบต้อนรับและรับฟังการบบรยายจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ที่ได้จัดโครงการ SIPA Animation Contest 2009 โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจผลิตผลงานทางด้าน Animation ได้ตื่นตัวที่จะผลิตผลงานทีมีคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อันจะส่งผลให้มีการพัฒนาผลงานทางด้าน Animation เพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จึงได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดโครงการให้นิสิตที่สนใจได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างมาก


จำนวนผู้อ่าน 106 คน