ประกันคุณภาพ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ภาควิชาสถาปัตยกรรมได้ดำเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑิราณี ขำล้ำเลิศ เป็นคณะกรรมการประเมินตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษา


จำนวนผู้อ่าน 123 คน