นิสิตได้รับรางวัล popular Vote จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2018
        ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร สิงหเดช นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล popular Vote  จากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปี 2018 Thesis Of the Year in Architecture Award 2018  (TOY arch 2018) จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย 
       ชื่อผลงาน พื้นที่การเรียนรู้สายน้ำและชีวิตแห่งเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
แนวความคิด : วิทยานิพนธ์นี้มุ่งหวังให้เป็นโครงการที่ส่งเสริม แก้ไขปัญหา และให้ความรู้เพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำควบคู่ไปกับการศึกษา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจรวมถึงการคมนาคม โดยเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนเมืองที่ยังสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทย วิถีชีวิตที่มีมาเนินนานริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคต โดยรายละเอียดภายในโครงการจะประกอบไปด้วย 
จำนวนผู้อ่าน 324 คน