นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล AsiaStar Award 2018 ระดับเอเชีย
       นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2018  ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package  ได้แก่ นางสาวณัฏฐณิชา ตาวงษ์ ชื่อผลงาน “ชุดน้ำชาสังคโลก”  และนางสาวอรอนงค์ อินยัง ชื่อผลงาน “ชุดผลิตภัณฑ์ชุดครกไม้”  โดยมีดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ , อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ และอาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการในการเข้าร่วมประกวด  จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2018)  จัดโดย Asian Packaging Federation ( APF) Tokyo,Japan
      จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ AsiaStar Awards 2018 ได้มีการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards 2018) ในการประชุม Board of Administration of APF ครั้งที่ 68 และ General assembly of APF ครั้งที่ 43  เพื่อหารือด้านความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชียขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้มีผลงานบรรจุภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ในแต่ละประเภท ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2018 ทั้งสิ้น 90 รางวัล จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 191 ผลงาน จาก 9 ประเทศสมาชิก โดยผลงานบรรจุภัณฑ์จากประเทศไทย ได้รับรางวัล AsiaStar Awards 2018 ทั้งสิ้น 29 รางวัล จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 31 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภทไ้ด้แก่ 
- ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) จำนวน 8 รางวัล
- ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) จำนวน 2 รางวัล
- ประเภทสื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย (Point of Puchase: P.O.P) จำนวน 1 รางวัล
- ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ (Packaging Material and Components: PMC) จำนวน 1 รางวัล และ
- ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student Category) จำนวน 17 รางวัล   
  สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 ต่อไป


จำนวนผู้อ่าน 473 คน