วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม โดยมีรศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม แนะนำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับทีมคณะดูงานและนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ,ห้องนิทรรศการผลงานนิสิต ,ห้องเรียน,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  นอกจากนี้แล้ว ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารห้องสมุดสีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร และโครงการก่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารหอสมุดสีเขียวมหาวิทยาลัยนเรศวร และ โครงการก่อสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


จำนวนผู้อ่าน 513 คน