โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
       เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู ,ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล และ อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินได้รับคะแนน 3.94 (เกณฑ์อยู่ในระดับดี)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  ห้องประชุม ARL 213  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


จำนวนผู้อ่าน 366 คน