นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Thai Corrugated Packaging Excellence Awards 2018
        นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 3   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สำหรับนักศึกษา ประเภท Creative Corrugated Design Product ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการ Thai Corrugated Packaging Excellence Awards 2018   ชื่อทีมแอสไพริน ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ บุญสันทัด นางสาววนิศรา พรหมเพชร และนางสาวอรอนงค์ อินยัง  จัดโดยสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ( Thai CPA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Thai IDC) และบริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย จำกัด ประกาศผลเมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา
         โดยมีชื่อผลงาน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งผลงานเป็นการออกแบบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้รับแรงบันดาลใจในการทำโดยตัวโครงสร้างให้เหมือนกับการเปิดเสื้อกราวน์ของหมอ เป็นการออกแบบเน้นการใช้งานได้จริงและสะดวกต่อการพกพา มีช่องสำหรับใส่ยาชนิดต่างๆ และตัวโครงสร้างยังเป็นตัวป้องกันการกระแทกกับยาได้อีกด้วย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ ,ดร.เจนยุทธ์ ศรีหิรัญ , อาจารย์พัชรวัฒน์  สุริยงค์ และอาจารย์ศุภเดช หิมะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานโครงการประกวดในครั้งนี้


จำนวนผู้อ่าน 623 คน