นิสิตได้รับเหรียญและเกียรติบัตรรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
       เมื่อที่ 26 ส.ค.61 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพิธีรับมอบเหรียญและเกียรติบัตรรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบเหรียญและเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561  ซึ่งนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการออกแบบโครงการต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา  โดยมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งหมด 17 คน  ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวณัฏฐณิชา ตาวงษ์
2.นางสาวปริยากร จองป้อ
3.นางสาวอรอนงค์ อินยัง
4.นางสาวเบญจมาศ หมีสิน
5.นายพงศกร คุ้มจั่น
6.นายภานุรัตน์ กลัดจิตต์
7.นางสาวอัฐภิญญา ภู่บุตร
8.นางสาวอาริตา นาคทรัพย์
9.นางสาวศิริลักษณ์ โพธิระหงษ์
10.นางสาวเกศราภรณ์ ผลดี
11.นายณฐชล ธิกันทา
12.นายอนุพันธ์ แก้วสุวรรณ
13.นายณัฐวงศ์ รายเงิน
14.นางสาวเกสินี สีชมพู
15.นางสาวอรวรรณ ตรีสุทธาชีพ
16.นางสาวกฤติกา ยอดเงิน
17.นางสาวศุภิสรา รุ่งศรี
        โดยผลงานของนิสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบโครงการต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ได้มีอาจารย์ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิต ทำให้นิสิตสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้อย่างน่าชื่นชม ดังรายนามต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
4. ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ
5. ดร.จรัญญา พหลเทพ
6.อาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์
7.อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญและเกียรติบัตรรางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้

**ขอบคุณภาพจากกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล


จำนวนผู้อ่าน 797 คน