ไหว้ครูและครอบครูประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการปลูกฝังสินิตให้มีความเคารพต่อคณาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตดีเด่นด้านผลการเรียนในแต่ละชั้นปี ทุกสาขาวิชา และนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560  รวมทั้งมีการจัดประกวดพานไหว้ครู ณ ลานกิจกรรมอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


จำนวนผู้อ่าน 338 คน