นักวิจัยรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนติตตามและประเมินผลการวิจัย สำนักคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเสนอให้ทุนวิจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่สามารถนำมาแก้ปัญหาในด้านต่างๆได้ อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้คณะฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรภายในประสบความสำเร็จในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยประเด็นหลักที่มีการบรรยายแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1)แนวทางหารจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2554 2)การนำสนอและประเมินโครงการเดี่ยว และสุดท้าย 3) การนำเสนอและประเมินโครงการชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก


จำนวนผู้อ่าน 132 คน