โครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ที่ผ่านมา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ขึน เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรืองการเรียนการสอน ระหว่างคณาจารย์กับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้อ่าน 457 คน