สภาสถาปนิกประเมินและรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกเข้าประเมินและรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และทีมคณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช ประธานหลักสูตร นำเสนอผลการดำเนินการของหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการได้เยี่ยมชมผลงานของนิสิต,การเรียนการสอน และเยี่ยมชมอาคารสถานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจากผลการประเมินของคณะกรรมการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนผู้อ่าน 1201 คน